از آنجا که کیفیت اجرا و بهره برداری پروزه به دلیل ناکافی بودن دانش و تجارب مدیریتی و مهندسی در سیستم های مشاوره دستخوش آشفتگی می گردند ، لذا مدیریت شرکت مهندسین مشاور شایان نیرو آریا ( شانیر) به اتکا ، تجارب خود در حوزه ای کارفرمائی ، مشاوره و پیمانکاری و دستگاههای فنی و اجرایی پروژه ها مصمم به ایفای نقش موثر خود در حوزه خدمات مهندسی و مشاوره گردیده است .